ทำบุญบริษัทประจำปี 2562 : เพิ่มขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร

ทำบุญเลี้ยงเพลพระภายในวัด โดยมีผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร จัดเตรียมสถานที่สำหรับอาหารจัดเลี้ยง และเครื่องไทยธรรมถวายพระตามลำดับ จากนั้นเจ้าภาพกรวดน้ำรับพร และได้นิมนต์พระสงฆ์มาปะพรมน้ำมนต์ที่บริษัทฯ

วัตถุประสงค์ : เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองแก่บริษัท และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรให้มีกำลังใจสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ และเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง

ระยะเวลา : 1 วัน ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น.

สถานที่ : ณ วัดราษฎร์บูรณะ 377 ซอย ราษฎร์บูรณะ 21 แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด  บริษัท เดินด้าย จำกัด บริษัท เอซร่า กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ไนน์ ไนล์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด จัดทำบุญประจำปี 2562 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางผู้บริหารและพนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยมีการประชุมอภิปรายรายละเอียดถึงการกำหนด วัน เวลา สถานที่ เครื่องถวายสังฆทาน รายการภัตตาหารเพล คัดเลือกร้านรับทำอาหาร และเลือกชนิดอาหารเพื่อจัดทำสำหรับแจกเป็นโรงทาน จากนั้นดำเนินการติดต่อกับทางวัดราษฎร์บูรณะ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป กำหนดรายละเอียดการทำบุญประจำปีในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา 09.00 น.

 • ผู้บริหาร และพนักงานได้เดินทางถึงศาลากลางของ วัดราษฎร์บูรณะ

เวลา 10.00 – 11.00 น.

 • ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป
 • ประธานในพิธีจุดเทียนธูป เพื่อบูชาพระรัตนตรัย
 • กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
 • กล่าวอาราธนาศีล ๕
 • สมาทานศีล ๕
 • กล่าวคำอาราธนาพระปริตร
 • กล่าวถวายสังฆทาน
 • ประเคนภัตตาหาร
 • เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จ รับพรจากพระสงฆ์

เวลา 12.00 น.

 • ผู้บริหาร และพนักงานรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

13.00 น.

 • เสร็จจากกิจกรรมการทำบุญ และรับประทานอาหารร่วมกันที่วัดแล้ว ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ได้นิมนต์พระสงฆ์ 1 รูป มาปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่บริษัท เพื่อเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองแก่บริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากพนักงานในองค์กรจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี