GIVING’S DAY 1 : สร้างเรือนเพาะชำ โรงเรียนบ้านบางบ่อ จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลกิจกรรม : ทางบริษัทได้ดำเนินการสร้างเรือนเพาะชำ และบริจาคสิ่งของที่โรงเรียนจำเป็นต้องใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนกับนักเรียนในโรงเรียนได้แก่ บริจาคตู้กดน้ำเย็นและร่มสนามให้กับทางโรงเรียนบ้านบางบ่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กได้รู้จักเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมรู้แบบทางการเกษตร

เพื่อให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังความมีระเบียบมีวินัย และความรับผิดชอบ

เพื่อให้เด็กรู้จักการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้เด็กได้มีพืชผักไว้ปรุงอาหารสำหรับโครงการอาหารกลางวันเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่สมวัยให้กับเด็ก

สถานที่ : โรงเรียนบ้านบางบ่อ หมู่ที่ 5 บ้านบางบ่อ ตำบล บางแก้ว อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม

ระยะเวลา : 18 วัน จัดทำสินค้า จัดหาเงินทุน และดำเนินการก่อสร้างเรือนเพาะชำ จัดซื้อวัสดุและอุปการณ์ โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 25-28 เมษายน พ.ศ.2559 ได้ดำเนินการส่งมอบโรงเพาะชำให้กับทางโรงเรียนบ้านบางบ่อ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2559

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด พร้อมบริษัทในเครือ ได้ดำเนินกิจกรรมที่มีประโยชน์ ให้กับสังคม โดยทางเราได้เห็นความสำคัญของเหล่ายาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตที่กำลังขาดแคลนและต้องการสิ่งของจำเป็น ทางบริษัทได้จัดจำหน่าย ชุด Giving’s Day ที่ประกอบไปด้วย กระเป๋าผ้า เสื้อยืด และหมวกแก๊ป เพื่อสนับสนุนด้านเงินทุนจากผู้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จะจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ โดยทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนบ้านบางบ่อ และติดต่อประสานงานผ่าน นาย วรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางบ่อ

โรงเรียนบ้านบางบ่อ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งหมด 82 คน จำนวนครู-อาจารย์ทั้งหมด 6 คน เด็กที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนบ้านบางบ่อ เป็นเด็กที่มีคะแนนสอบ O-NET อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาได้เมื่อเทียบกับเด็กโรงเรียนอื่นที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกัน ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีอาชีพหลักคือประกอบอาชีพทำประมง ทางบริษัทได้เริ่มจำหน่ายชุด Giving’s Day ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน เป็นต้นมา ได้รวบรวมเงินที่ได้จากการสนับสนุนจากผู้ร่วมบริจาค จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อจะสร้างเรือนเพาะชำ ตู้กดน้ำและร่มสนาม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25-28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ได้ดำเนินการส่งมอบโรงเพาะชำให้กับทางโรงเรียนบ้านบางบ่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2559