ชื่อกิจกรรม : Giving’s Day Special ครั้งที่ 8

ข้อมูลกิจกรรม : ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรวบรวมยาเหลือใช้เพื่อบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลอุ้มผาง ที่มีความจำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มาใช้บริการรักษาโรคกับทางโรงพยาบาลอยู่ตลอดทั้งปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นกับโรงพยาบาลอุ้มผาง

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในชนบทถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม

เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทถิ่นทุรกันดารให้ดีขึ้น

สถานที่ : โรงพยาบาลอุ้มผาง เลขที่ 159 ถนนสุขุมวัฒนะ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170

ระยะเวลา : ระยะเวลา : ตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีการดำเนินการส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด, บริษัท เดินด้าย จำกัด, บริษัท เอซร่า กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไนน์ไนล์  อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด