ชื่อกิจกรรม : Giving’s Day Special 7 สนับสนุนบริจาคเงิน กิจกรรม “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562”

ข้อมูลกิจกรรม : ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนบริจาคเงิน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562” เพื่อให้พี่ๆนักศึกษาจะได้แนะนำน้องๆนักเรียนที่มีความสนใจในเทคโนโลยี ผู้ปกครอง และคุณครูจากหลากหลายโรงเรียนทั่วประเทศไทยกว่า 3,000 คน มาทำความรู้จักกับคณะ ICT และผลงานของนักศึกษาที่ชนะการแข่งขันระดับประเทศ และระดับนานาชาติพร้อมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจ เติมไฟให้เยาวชนไทยที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
  2. เพื่อการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกส่วนงานได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  3. เพื่อสนับสนุนให้น้องๆนักเรียน ได้เรียนรู้หลักสูตรการศึกษา เพื่อค้นหาความชอบ ความถนัดของตนเอง และซึมซับบรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัย

สถานที่ : อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4

ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ระยะเวลา : เริ่มกิจกรรม วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562

 รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด, บริษัท เดินด้าย จำกัด, บริษัท ไนน์ไนล์  อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท เอซร่า กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินการการสนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุน กิจกรรม “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1- 2 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ของคณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน ต่าง ๆ  ทั้งทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ นักศึกษาและบุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกันจาก 34 ส่วนงาน โดยในปีนี้มีครูและนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าจำนวน 1,389 โรงเรียน ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรม Open House แนะนำคณะ/ วิทยาลัย/ วิทยาเขตต่างๆของ มหาวิทยาลัย  การเสวนา “มหิดลTCAS” ปีการศึกษา 2563”  กิจกรรม Campus Tour  นั่งรถรางชมบรรยากาศของมหาวิทยาลัยสีเขียวในวิทยาเขตศาลายา โดยมีนักศึกษา MU Guide นำชมตลอดเส้นทาง กิจกรรม MU Festival โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และการแสดงดนตรีจากนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า รวมถึงการแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล การร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)