Annual Health Check Up : ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

ข้อมูลกิจกรรม :  เนื่องจากทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพ และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรทุกๆคนมีสุขภาพที่ดี การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีเพื่อให้พนักงานทราบถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมและเกิดสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น การตรวจสุขภาพในปีนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ตรวจสุขภาพตา  2. การทำกายภาพบำบัด

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานหันมาดูแลสุขภาพตัวเองกันมากยิ่งขึ้น อีกทางหนึ่งเพื่อให้ได้รับคำแนะนำ แนวทางในการดูแลตัวเอง

ระยะเวลา : 2 วัน ทำการตรวจตา และกายภาพบำบัด ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ทางบริษัทได้แบ่งพนักงานออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น

สถานที่ : โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

337, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด บริษัท เดินด้าย จำกัด บริษัท เอซร่า กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไนน์ ไนล์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด มีนโยบายในการดูแลพนักงานภายในองค์กร โดยให้พนักงานในบริษัทได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อตรวจสอบสภาพร่างกาย ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงสุขภาพของตัวเองในปัจจุบัน ในปีนี้จึงทำการตรวจสุขภาพถึง 2 ส่วนด้วยกันคือ ตรวจสุขภาพตา และการทำกายภาพบำบัด เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ของเราเป็นพนักงานออฟฟิศ อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ และไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน จึงได้ทำการแบ่งพนักงานไปทำกายภาพบำบัดตามอาการของแต่ละคน และตรวจเช็คสุขภาพดวงตา โดยวัดความดันตา วัดค่าสายตา ตรวจตาบอดสี และตรวจเช็คภาวะต้อกับแพทย์เฉพาะทาง