โครงการสนับสนุนเด็กเรียนดี / กิจกรรมเด่น ประจำปี 2562

เด็กเรียนดี

ข้อมูลกิจกรรม :  กิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนบุตรของพนักงานประจำ บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีจนถึงดีเยี่ยม ทางบริษัทฯจึงมีนโยบายสนับสนุนด้วยทุนการศึกษาตามที่มาตรฐานของบริษัทฯกำหนดไว้ในแต่ละระดับของการศึกษาที่บุตรของพนักงานประจำบริษัทกำลังศึกษาอยู่

วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่เด็กและครอบครัว
  2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียนให้เด็กตั้งใจเรียนมากขึ้น
  3. เพื่อกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา

ระยะเวลา : เมษายน 2562 หลังประกาศผลสอบปลายภาคเรียน

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด บริษัท เดินด้าย จำกัด บริษัท ไนน์ ไนล์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เอซร่า กรุ๊ป จำกัด มีนโยบายในการสนับสนุนทุนการศึกษา มอบให้กับนักเรียนซึ่งเป็นบุตรของพนักงานที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป ในชั้นอนุบาล – ประถม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลการเรียนดีถึงดีเยี่ยม มัธยมต้น – มัธยมปลาย, ปวช.-ปวส. และระดับปริญญาตรี โดยเงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดี จะแบ่งไปตามระดับการศึกษา ทั้งนี้การมอบทุนการศึกษา นับเป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมที่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการเพิ่มเติมจากกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนทางด้านการศึกษา

ชื่อ : ด.ช.ธนวัฒน์   สกุลนาค (น้องโตเกียว)

เกรดเฉลี่ย : 3.95

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1 (โรงเรียนบ้านจบก)

เด็กกิจกรรมเด่น  

ข้อมูลกิจกรรม :  กิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนบุตรของพนักงานประจำ บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด ที่มีกิจกรรมดีเยี่ยม ทางบริษัทฯจึงมีนโยบายสนับสนุนด้วยทุนกิจกรรมตามที่มาตรฐานของบริษัทฯกำหนดไว้ในแต่ละระดับของการศึกษาที่บุตรของพนักงานประจำบริษัทกำลังศึกษาอยู่

วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่เด็กและครอบครัว
  2. เพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้นำ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่น
  3. เพื่อให้เด็กการแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง

ระยะเวลา : เมษายน 2562

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด บริษัท เดินด้าย จำกัด บริษัท ไนน์ ไนล์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เอซร่า กรุ๊ป จำกัด มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษา มอบให้กับนักเรียนซึ่งเป็นบุตรของพนักงานที่มีความสามารถด้านกิจกรรมต่างๆ แบ่งตามระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถม, มัธยมต้น – มัธยมปลาย, ปวช.-ปวส. และระดับปริญญาตรี โดยเงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กกิจกรรมเด่น จะแบ่งไปตามระดับการศึกษา ทั้งนี้การมอบทุนการศึกษา นับเป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมที่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการเพิ่มเติมจากกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนทางด้านการศึกษา

ชื่อ : เด็กหญิง พิมพ์นภา   นามเหลา

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี)